ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Adatkezelő neve: PARAKLEITOS Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Adatkezelő elérhetősége: PARAKLEITOS Kft. Székhely: 1031 Budapest, Római tér 3. 

Adószám: 12867578-2-41 

Cégjegyzék szám: 01-09-707347 

Képviselő: Váradi András ügyvezető 

Adatkezelő elérhetősége: info@duczalabor.hu 

Adatvédelmi tisztviselet: adatvedelem@duczalabor.hu 

Köszönjük, hogy meglátogatta honlapunkat, és érdeklődést mutat Társaságunk és az általunk kínált szolgáltatás iránt! 

Mint Érintettet az adatkezelés megkezdése előtt jelen adatkezelési tájékoztató útján kívánjuk tájékoztatni az adatok kezelésével kapcsolatos tényekről, így különösen az adatkezelések céljáról, jogalapjáról, az adatkezelések időtartamáról. Az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt tájékoztatásunk kiterjed az Érintetteket érintő adatkezeléseinkkel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. 

Tájékoztatni szeretnénk Önt arról, hogy Társaságunk a hatályos szabályozás szerint Adatkezelőnek minősül. Mint Adatkezelőknek a személyes adatkok kezelése során a jogszerűségre és tisztességességre kell törekednünk. Adatait úgy kell kezeljük, hogy az az Ön számára átlátható legyen, Ön minden adatkezelési ponton tisztába legyen azzal, hogy személyes adatait hogyan gyűjtjük, azt hol és milyen módon használjuk fel, és adatait milyen módon, meddig kezeljük esetleg ezen adatokat bárki számára

továbbítjuk-e. 

A tisztességesség és átláthatóság elve megköveteli azt, hogy Ön tájékoztatást kapjon az adatok kezelésének körülményeiről, így adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatunkat jelen tájékoztatásban szeretnénk Önnel megosztani, mely részletes adatkezelési szabályzatunk elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi. 

MI AZ A SZEMÉLYES ADAT? 

Bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy („Érintett“) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik. A személyes adatoknak tekinthető információ például egy személy neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma. A természetes személyhez nem kapcsolódó információk nem tekintendők személyes adatoknak. 

MIÉRT VAN SZÜKSÉG SZEMÉLYES ADATOKRA? 

A legtöbb esetben azért van szükségünk az Ön személyes adataira, hogy teljesítsük az Ön irányából érkező megkereséseket, kérdéseit megválaszoljuk. Fő célunk, hogy soha ne dolgozzunk fel több személyes adatot, mint amennyi valóban szükséges az elérni kívánt célhoz. Továbbá törekszünk, hogy az Ön integritását a lehető legkevésbé zavaró információkat használjuk fel. 

Társaságunk, mint Adatkezelő a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen valamint az átláthatóság elveinek, továbbá a hatályos jogszabályoknak és jelen Tájékoztató szabályozásának megfelelően kezeli. 

A Szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeljük. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedik túl. 

Minden olyan esetben, ha a személyes adatait az eredeti adatfelvétel céljából eltérő célra használnánk fel, erről Önt tájékoztatjuk, és ehhez előzetes, hozzájárulását megszerezzük, illetőleg lehetőséget biztosítunk az Önök számára, hogy a felhasználást megtiltsák. 

Mint Adatkezelők a megadott személyes adatokat nem ellenőrizük. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, tehát Ön felel. Így kérjük Öt, hogy amikor adataikat megjeleníti, azt minden esetben ellenőrizze vissza! Amennyiben mégis azt tapasztalja, hogy adatai helytelenül szerepelnek,

tájékoztatónk „Az Ön jogai” megjelölésű pontjában meghatározottak szerint a helyesbítés jogával élhet. 

Az általunk kezelt személyes adatokat harmadik félnek át nem adjuk, ahhoz csak azon munkatársaink férhetnek hozzá, akik a szolgáltatás nyújtásában résztvesznek. 

Társaságunk a kezelt személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról illetve törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a személyes adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést csak akkor mellőzzük, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti. 

MIKOR GYŰJTJÜK SZEMÉLYES ADATAIT? 

1. Kommunikáció esetén („Kapcsolatfelvétel”, „Küldjön üzenetet”) 

Ha az online kapcsolati űrlapon keresztül kapcsolatba lép velünk, tároljuk az Ön által közölt adatokat. Ez magában foglalhatja az Ön nevét, e-mail címét és olyan személyes adatait, amelyekről Ön úgy döntött, hogy megosztja velünk. Ezeket az adatokat csak mindaddig tartjuk meg, ameddig szükséges a szolgáltatás teljesítéséhez, és ezt követően azonnal töröljük, kivéve ha jogi szabályozás nem kötelez minket az adatok megőrzésére. 

A személyes adatok tervezett kezelésének célja: szolgáltatással kapcsolatos érdeklődések, megkeresések. 

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás jogalap. 

Érintettek kategóriái: Üzenetet küldők. 

Kezelt személyesadatok: Név, e-mail cím. 

Adatfeldolgozót nem veszünk igénybe. 

Adattárolás helye: a Társaság levelezőrendszere, szervere. 

Adatkezelés tervezett időtartama: Adott év zárását követően megsemmisítjük, de az Érintett kérésére is törlést végzünk. 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben hozzátartozója vagy más személy (mint harmadik fél) adatait jeleníti meg, úgy köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél beleegyezésével Ön rendelkezzen! 

HOGYAN VÉDJÜK MEG SZEMÉLYES ADATAIT? 

Személyes adatait biztonságos módon dolgozzuk fel. Kiindulópontunk az, hogy csak a saját alkalmazottaink és a Laborokon belüli személyeknek biztosítunk hozzáférést a 

személyes adatokhoz, azért hogy munkájukat megfelelő módon elvégezhessék. A speciális kategóriákba tartozó személyes adatok tekintetében hozzáférési szabályzatok vannak, amelyek még magasabb szintű védelmet eredményeznek. Biztonsági rendszereinket az integritásra összpontosítva fejlesztjük és konfiguráljuk, és nagymértékben védjük a behatolások, a véletlen törlés vagy a személyes integritást veszélyeztető módosításokkal szemben. Az adatvédelemre vonatkozó irányelvek, iránymutatások és utasítások állnak rendelkezésünkre, és munkatársaink a jelenlegi adatvédelmi törvények alapján képzettek, hogy biztosítsuk a személyes adatok biztonságos feldolgozását. Nem továbbítjuk a személyes adatait más feleknek más egyéb célokra, mint amilyeneket kifejezetten ebben az adatvédelmi politikába foglaltunk Önnek össze. 

MIKOR OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT? 

Kiindulópontunk az, hogy nem osszuk meg személyes adatait harmadik féllel, hacsak nem adta meg a hozzájárulását, vagy ha a szerződés teljesítése vagy a törvény által megkövetelt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges a megosztás. Abban az esetben, ha személyes adatait megosztjuk bármely harmadik féllel, speciális adatvédelmi megállapodásokat hoztunk létre annak biztosítása érdekében, hogy személyes adatait biztonságosan kezeljük. 

AZ ÖN JOGAI 

1. Tájékoztatás és személyesadatokhoz hozzáférés 

Ön, kérheti, hogy tájékoztasuk, kezeljük-e a személyes adatát, és ha igen, akkor az általunk kezelt személyes adatokhoz biztosítsunkaz Ön számára hozzáférést. A tájékoztatás kérése kiterjedhet, az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg adatait. 

2. Helyesbítéshez való jog 

Kérheti Ön, hogy az általunk kezelt pontatlan személyes adatait helyesbítsük. Figyelembe véve az adatkezelés célját, kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését is. 

3. Törléshez való jog 

Kérheti a Társaságunk által kezelt személyes adatainak törlését. A törlés megtagadható ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad! A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően, annak teljesítése esetén azonban felhívjuk figyelmét, hogy a korábbi (már törölt) adatok nem állíthatóak helyre 

4. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Ön, mint szolgáltatásunkat igénybe vevő kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk, akkor ha Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését korlátozzuk akkor is, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi a kezelt személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását. Ön továbbá akkor is kérheti a korlátozást, hogy személyes adatainak kezelését Társaságunk korlátozza, ha az adatkezelés célja ugyan már megvalósult, de Ön igényli azok Adatkezelő általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 

5. Az adathordozhatósághoz való jog 

Ön kérheti, hogy Társaságunk az Ön által rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja vagy azokat egy másik Adatkezelő részére továbbítsa. 

6. A tiltakozáshoz való jog 

Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen amennyiben a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik. 

MI TÖRTÉNIK INCIDENS ESTÉN? 

Amennyiben adatvédelmi incidens történik, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Felügyeleti Hatóságnak azt, kivéve ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens vélhetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságaira nézve, Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt – az Érintettet – az adatvédelmi incidensről és megteszi a belső szabályzatban meghatározottak szerinti intézkedéseit. 

Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával fordulhat hozzánk az adatvedelem@duczalabor.hu email címre küldött levélben, de közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat: 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: +36 (1)391-1400 E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Tájékoztatónkat, hogy nyomon kövesse a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy a változások hogyan érintik Önt! 

Budapest, 2019. december 1.